1963 Shelby 289 Cobra Dragonsnake (photo: Drew Shipley)

1963 Shelby 289 Cobra Dragonsnake (photo: Drew Shipley)